PRIVACY BELEID

Kinderdagverblijf Beerengoed, gevestigd aan Ovidiusstraat 135, 6417VV te HEERLEN is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Betrokkenen
Wij verwerken persoonsgegevens van de volgende doelgroepen:
1. Doelgroep A: Personeel, stagiaires en vrijwilligers;
2. Doelgroep B: Ouder(s)/Verzorger(s), oftewel contractanten;
3. Doelgroep C: Kind(eren) welke gebruik maken van de dagopvang.

Daar Doelgroep C minderjarigen betreft, is Doelgroep B verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van Doelgroep C.
Personen binnen de bovengenoemden doelgroepen hierna ook wel
Betrokkene(n) genoemd.

Persoonsgegevens
Van Betrokkene(n) in Doelgroep A worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
–  NAW-gegevens
–  Contactgegevens
–  Geslacht
–  Geboortedatum

-  Geboorteplaats

-  Burgerservicenummer (BSN)

-  Financiële gegevens (bijv. bankrekeningnummer)
–  Ras (Kopie ID-bewijs)

-  Handtekening (contract(en), kopie ID, etc.)
–  Strafrechtelijke informatie (VOG)
–  NAW- en contactgegevens van de persoon welke te contacteren bij noodsituaties.

Van Betrokkene(N) in Doelgroep B worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
–  NAW-gegevens
–  Contactgegevens
–  Geslacht

-  Financiële gegevens (bijv. bankrekeningnummer)
–  Burgerservicenummer (BSN)
–  NAW- en contactgegevens van de persoon welke te contacteren bij noodsituaties.

Van Betrokkene(N) in Doelgroep C worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
–  NAW-gegevens
–  Geslacht
–  Geboortedatum

-  Ras (Bijv. Foto’s)

-  Aan- en afwezigheidsinformatie
–  Gezondheidsinformatie (bijv. ziekte, aandoening, medicatie, etc)

-  Informatie rondom de gehele ontwikkeling

Doeleinden en grondslagen van verwerking
Betrokkene(n) Doelgroep A:

Tijdens de contractduur met Beerengoed worden er persoonsgegevens verwerkt in de (digitale) gegevensbestanden van Beerengoed. De verwerking vindt plaats op basis van de wettelijke grondslag voor de uitvoering van alle verplichtingen voortvloeiend uit het contract, welke is aangegaan tussen Beerengoed en Betrokkene(n) in Doelgroep A. Betrokkene(n) uit Doelgroep A levert zelf de benodigde persoonsgegevens aan bij Beerengoed middels de daartoe bestemde formulieren.


Betrokkene(n) Doelgroep B en C:

Tijdens de contractduur met Beerengoed worden er persoonsgegevens verwerkt in de (digitale) gegevensbestanden van Beerengoed van zowel Betrokkene(n) uit Doelgroep B, als Betrokkene(n) uit Doelgroep C.
De verwerking vindt te allen tijde plaats op basis van minimaal één van deze wettelijke grondslagen:

1. Toestemming vanuit Doelgroep B inzake de verwerking van persoonsgegevens van Betrokkene(n) uit Doelgroep B en/of Doelgroep C.
2. Voor de uitvoering van alle verplichtingen voortvloeiend uit het contract, welke is aangegaan tussen Beerengoed en Betrokkene(n) uit Doelgroep B.

Betrokkene(n) uit Doelgroep B levert zelf de benodigde persoonsgegevens van henzelf, als van Betrokkene(n) uit Doelgroep C, aan bij Beerengoed middels de daartoe bestemde formulieren.


Betrokkene(n) Doelgroep A, B en C

Bij Beerengoed maken we regelmatig foto’s waar Betrokkene(n) op staan. Dit beeld wordt voor diverse doeleinden gebruikt, waarbij gelet wordt op de aanwezigheid van wel/geen schriftelijke toestemming vanuit de Betrokkene(n) voor de desbetreffende verwerking.

Beerengoed draagt zorg dat de persoonsgegevens te allen tijde zodanig verwerkt worden dat de rechten van Betrokkene(n) veilig gesteld zijn.


Rechten Betrokkene(n)

Betrokkene(n) hebben de volgende door de wet verplicht gestelde rechten aangaande de verwerking van hun persoonsgegevens:

1. het recht op inzage van hun persoonsgegevens;
2. het recht op rectificatie, dan wel aanvulling van hun persoonsgegevens;
3. het recht op beperking van de verwerking;
4. het recht op vergetelheid;
5. het recht om hun eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens;
6. het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat Betrokkene(n) bij Beerengoed een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van hen beschikken op enige wijze over te dragen naar henzelf of een door henzelf benoemde persoon of organisatie.

Bovengenoemde verzoeken kunnen gedaan worden via info@beerengoed.nl. Beerengoed zal uiterlijk binnen vier weken reageren op het desbetreffende verzoek.
Verloopt bovengenoemde proces niet naar wens of behoren van de Betrokken(en), dan hebben zij de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: KLACHT MELDEN BIJ DE AP.

Functionaris Gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming van Beerengoed is Marion Schelberg en is te bereiken op info@beerengoed.nl, dan wel 045-4009343.


Bewaarbeleid

Beerengoed bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden van de verwerking te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Delen van persoonsgegevens met derden
Beerengoed verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van aangegane overeenkomst(en) met Betrokkene(n), dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die persoonsgegevens van Betrokkene(n) verwerken in opdracht van Beerengoed, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hiermee borgt Beerengoed dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens wordt gehanteerd. Beerengoed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Beveiliging van persoonsgegevens

Beerengoed neemt de bescherming van haar persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Beerengoed heeft in het kader daarvan de benodigde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen. Hierbij valt te denken aan het periodiek maken van back-ups, geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten, verwerkersovereenkomsten met derden en fysieke beveiliging en afscherming van fysieke gegevens.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op de website gebruikt Beerengoed alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy van de bezoeker. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De cookies die Beerengoed gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Bezoekers kunnen zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunnen bezoekers ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van hun browser verwijderen.